Voor vragen, bel de Stunter : 06 27555177

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 klant: De (rechts)persoon met wie Tuindoekstunter een Overeenkomst heeft gesloten.

1.2 Tuindoekstunter: Tuindoekstunter gevestigd en kantoorhoudende Nieuwegein.

1.3 Naam website: www.Tuindoekstunter.nl

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tussen de klant en Tuindoekstunter waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2 – Toepassing

2.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Tuindoekstunter of haar rechtsopvolgers, hierna te noemen Tuindoekstunter , aan afnemers levert, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Uitsluitend zijn de Algemene Voorwaarden van Tuindoekstunter van toepassing. Algemene of specifieke voorwaarden van klant zijn niet van toepassing tenzij anders overeengekomen..

2.3 Tuindoekstunter is gerechtigd eenzijdig de Algemene Voorwaarden te wijzigen. 14 (Veertien) dagen na schriftelijk of per e-mail bekend gemaakte wijzigingen gaan in werking, tenzij in de bekendmaking anders vermeld.

Artikel 3 – Duur

Deze leveringsvoorwaarden gelden voor onbepaalde tijd, ingaande op de datum van levering van de goederen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Levering

4.1 Verzenden door Tuindoekstunter vindt plaats in principe binnen vijf werkdagen na betaling van de bestelling. Mocht Tuindoekstunter niet binnen 10 dagen kunnen leveren dan ontvangt u daarover bericht.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

Artikel 5 – Garantie / retourneren

5.1 Wanneer het geleverde product gebreken vertoont, heeft de klant het recht deze door Tuindoekstunter te laten herstellen. Klant zal daartoe Tuindoekstunter schriftelijk (hierbij wordt e-mail ook als schriftelijk beschouwd) op de hoogte stellen van de gebreken. Tuindoekstunter zal deze gebreken vervolgens, indien verwijtbaar, zo snel mogelijk herstellen.

5.2 De klant dient het geleverde product direct na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de klant zo mogelijk onmiddellijk na levering, uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering schriftelijk te melden plus een foto van de mogelijke schade mee te zenden.

5.3 Verzendkosten zijn te allen tijde voor rekening klant.

5.4 Wij bieden 2 jaar garantie op het materiaal en kleurechtheid van de print.

5.5 Bij een lengte en/of breedte van 100 cm kan het doek 1 cm afwijken in formaat, i.v.m. snijverlies.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Tuindoekstunter is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schade met uitzondering van eventuele grove schuld en nalatigheid van Tuindoekstunter . Ook is Tuindoekstunter niet aansprakelijk te stellen voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie noch voor het op enigerlei wijze gebruik maken van deze informatie.

6.2 Indien er sprake is van overmacht kan Tuindoekstunter niet worden aangesproken op het niet nakomen van haar verplichtingen. Onder overmacht wordt mede verstaan problemen veroorzaakt door derden, zoals toeleverancier(s) of transportonderneming(en), van Tuindoekstunter .

6.3 Tuindoekstunter  is niet aansprakelijk te stellen voor fouten in de webwinkel.

6.4 Tuindoekstunter accepteert bij aanname en uitvoering van een opdracht geen aansprakelijkheid voor inbreuk op intellectueel eigendomsrecht van derden. Indien Tuindoekstunter door derden inbreuk intellectueel eigendomsrecht wordt verweten, vrijwaart de klant Tuindoekstunter voor alle schade en veroorzaakte kosten die Tuindoekstunter ten laste wordt gelegd.

Artikel 7 – Prijzen

7.1 Alle prijzen zijn inclusief het ten tijde van het verzenden van de rekening geldende percentage BTW, alsmede eventuele andere van overheidswege op te leggen heffingen.

7.2 Alle prijzen en tarieven zullen steeds zijn vastgelegd in Euro’s.

Artikel 8 – Betaling

Betaling geschiedt te allen tijde vooraf, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Zodra wij uw betaling per bank hebben ontvangen, wordt uw bestelling direct verzonden.

Artikel 9 – Geschillen

9.1 Op de overeenkomst of op nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, in welke vorm en welke taal zij ook zijn of worden aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst of naar aanleiding van of in verband met nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, tussen partijen ontstaan zullen met uitsluiting van iedere andere Rechter ter beslissing worden onderworpen aan de bevoegde Rechter bij de Arrondissementsrechtbank in Utrecht.